G-P5XGJTDZMS
namnlöst (1 av 1)-67
barbell
1200×400 frame 24
crossfit-tjanster
1200×400 frame 18
crossfit-slider-undersidorna
1200×400 frame 29
1200×400 frame 5
1200×400 frame 1
1200×400 frame 22
1200×400 frame 27

Medlemsvillkor

För att Boxen skall fungera och alla trivas måste det finnas regler. Det är Din skyldighet att läsa igenom, godkänna och följa medlemsvillkoren.

I och med att Du beviljats medlemskap samt betalat medlems- (tränings)avgiften har Du godkänt medlemsvillkoren och Du förbinder Dig att följa dessa villkor.

Villkor

Nedan angivna allmänna villkor gäller medlemskap hos CrossFit Fristaden mellan den medlem vars namn står angivet i avtalet och CrossFit Fristaden i fortsättningen kallat ”CFF”. Med ”Boxen” avses de träningsutrymmen CFF förfogar över. Om andra villkor avtalas utöver dessa vid särskilda omständigheter eller köp av varor och tjänster som CFF erbjuder eller kommer att erbjuda i framtiden skall detta framgå av det nya avtalet.

Medlemskapet

§1.

Var och en som är myndig kan, efter att ha tagit del av dessa villkor ansöka om medlemskap hos CFF. Medlemskap tecknas på hemsidan www.crossfitfristaden.se eller i Boxen.

För omyndig krävs, efter godkännande av CFF, målsmans underskrift. (fr 15år)

§2.

Ansökan kan komma att avslås om det finns uppenbar risk för skador eller annan orsak därtill.

§3.

Medlemskapet är personligt och får inte överlåtas. Medlemskapet gäller för perioden medlemmen förbundit sig till, vilken framgår av medlems avtalet.

§4.

Som medlem och, i tillämpliga delar, även blivande medlem har Du följande skyldigheter:

Ta del av och följa av CFF beslutade och gällande ordningsregler och säkerhetsföreskrifter.

Vara medveten om att i och med deltagande i ett av CFF arrangerat pass gäller medlemsvillkoren som avtalsvillkor även för Dig, i tillämpliga fall.

Du ska kunna styrka Ditt medlemskap genom att, på uppmaning av CFF’s personal, visa giltig legitimation innan träningen påbörjas.

Du ska följa anvisningar och uppmaningar av CFF’s personal. Underlåtelse att följa uppmaning och/eller anvisning kan medföra att Du avvisas från Boxen.

Du skall uppträda städat och med respekt för medtränande i Boxen.

Du ska vara medveten om att all träning sker på Din egen risk. Du tar själv ansvar för dina beslut och handlingar, liksom eventuella konsekvenser av dessa.

Du har skyldigheten att hålla kolla på att vi dragit via Autogiro från ditt konto varje månad. Vid utebliven dragning meddela oss på INFO@CROSSFITFRISTADEN.SE

Att träna i en träningsanläggning innebär vissa riskmoment. Det är CFF’s rekommendation att Du har en olycksfallsförsäkring.

Du skall vara medveten om att schema och öppettider kan komma att förändras genom anslag i Boxen och avisering på www.crossfitfristaden.se

Du skall vara medveten om att Du som medlem riskerar att stängas av tillfälligt eller permanent för det fall Du inte följer våra ordnings- och säkerhetsregler. Ingen medlemsavgift återbetalas vid avstängning. Beslut om avstängning fattas av CFF’s personal och kan överklagas till Ägarna.

Du skall vara medveten om att aktuell information om öppettider, scheman, möjligheter för egen träning, erbjudanden, medlemsvillkor och andra aktiviteter finns på www.crossfitfristaden.se

§5.

CFF’s ansvar är följande:

Att samtliga nya medlemmar erbjuds en Introkurs för att få basal kunskap om Funktionell träning för att därefter kunna träna på egen hand i Boxen.

Att delge blivande och potentiella medlemmar dessa medlemsvillkor och informera om giltigheten i tillämpliga delar.

För att säkerställa att medlem ska kunna tillgodogöra sig CFF’s träningsutbud, utöver Introkursen, erbjuda ytterligare utbildningspass i grupp eller enskilt för medlem som personal från CFF anser har det behovet.

Att, om personal från CFF bedömer att en uppenbar risk för skada föreligger, avråda medlem från träning och/eller aktivitet.

Att med rimligt varsel meddela, på www.crossfitfristaden.se samt genom anslag i Boxen, om utbildningar, tävlingar och andra aktiviteter som begränsar träningsmöjligheten för medlem i Boxen.

§6.

CFF’s ansvar är inte följande:

CFF ansvarar inte för skador eller olyckor som kan drabba medlemmen i – eller utanför Boxen.

CFF har inget ansvar för, och ersätter inte stöld eller förlust av, skada på egendom och tillhörigheter som medlem för med sig in i Boxen.

Begränsning av och/eller hinder för träningsmöjligheter som hänför sig till orsaker CFF inte råder över såsom beslut av Myndighet, Force Majeure, större skada på Boxen, strejk och/eller lockout.

CFF garanterar inte medlem träningsmöjlighet då schemalagd gruppträning pågår, särskilda redskap används eller annan aktivitet förekommer som begränsar tillgången.

Begränsning av träningsmöjligheter i Boxen till följd av utbildningar, tävlingar eller annan aktivitet som kan komma att medföra att Boxen är stängd för medlemmar en eller flera dagar.

Ansvarsförbindelse

§7.

Sakskador där omständigheterna kan styrkas och som förorsakats av uppenbarligt undermåligt material i träningsredskap, uppenbarligen felaktig konstruktion, vårdslöshet från CFF’s personal kan ersättas av CFF efter utredning.

Betalning

§8.

Medlem är den som beviljats medlemskap samt betalat överenskommen medlemsavgift.

§9.

Betalning av medlemskap sker i Förskott. Utebliven betalning medför att medlemskapet stoppas samt att påminnelseavgift påförs. För det fall betalning sker öppnas medlemskapet igen och Du kan fortsätta din träning. För det fall betalning uteblir och Du har en pågående avtalsperiod kan ytterligare inkassoåtgärder komma att vidtagas.

§10.

För köp av medlemskap tillämpas en ångerrätt om 14 dagar. För det fall Du ångrar ditt köp inom 14 dagar meddelar Du personal och en återbetalning av hela köpesumman sker. Bokar Du in dig på och deltar i ett pass under dessa 14 dagar är ångerrätten förbrukad och köpet fullbordat.

Avtalsperiod

§ 11.

Medlemskap gäller till uppsägning av kortet av betalande. Uppsägningstid, löpande träningskort är tre månader. Ett års träningskort är bindningstiden 1 år.

”Tagg” Nya medlemmar från och med 2017 gäller följande: Skulle ni avsluta erat medlemsskap hos oss så skall taggen återlämnas, annars debiteras ni på en avgift på 250kr.

Uppehåll- Gäller endast MSEFritid och Företagskunder

§12.

Vid oförutsedda händelser såsom sjukdom, skada, graviditet, tillfällig tjänstgöring på annan ort med mera kan göra att CFF efter ansökan beviljar Dig ”att frysa medlemskapet” i medlemskapet (Då max 6månader). Endast medlemskap för ett år eller mer kan, vid särskilda omständigheter, frysas. Perioden som skall frysas måste som lägst vara tre månader.

§13.

Med ett fryst medlemskap upphör samtliga rättigheter medlemskapet medför under frysningsperioden. Avtalslängden förlängs med den tidsperiod som frysningen innebär.

§14.

Inga avgifter debiteras under perioden medlemskapet är fryst. Debiteringen startar åter månaden innan frysningen upphör.

§15.

Orsaken till frysningen skall intygas av adekvat intygsgivare. Ansökan om frysning skall göras minst 30 dagar innan frysningens start.

Hemsida och sociala media

§ 16.

CFF publicerar information på hemsidan, Facebook och Instagram. CFF’s ambition är att upprätthålla en hög standard med korrekt och uppdaterad information. Trots ambitionen kan misstag ske.

§ 17.

Medlemsregister och andra uppgifter om medlem hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL) 1998:204. Läs mer: Datainspektionens information om PuL.

http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/

§ 18.

I och med godkännande av dessa medlemsvillkor medger Du härmed att de eventuella fotograferingar, videos och som kan komma att ske publiceras i CFF’s informationskanaler, används av CFF och deras samarbetspartners i andra redaktionella och/eller i andra marknadsföringssammanhang utan att Du på något sätt ersätts för detta.

§ 19.

CFF äger rättigheterna till eget publicerat material och ansvarar inte för uppgifter, information som tas från CFF’s informationskanaler och används i andra av CFF, eller vederbörlig rättighetsägare, ej godkända sammanhang.

§ 20.

CFF rekommenderar att Du säkerställer att Du har ett uppdaterat virusprogram och genomför regelbundna viruskontroller. CFF ansvarar inte för någon som helst skada eller kontaminering till följd av virus, eller överföring av annat slag.

Drogpolicy

§ 21.

CFF verkar för en drogfri verksamhet och tillämpar en nolltolerans för droger och alkohol under träning i Boxen.

§ 22.

Vid brukande och/eller försäljning av droger och alkohol kan Du komma att stängas av med omedelbar verkan.

§ 23.

CFF’s definition av droger innefattar samtliga dopingklassade preparat.

§ 24.

Användande av dopingklassade preparat kan medföra att Du stängs av med omedelbar verkan.

Läs mer på Dopingjourens hemsida: http://www.dopingjouren.se/sv/om-dopning/dopningsfakta/lagar-och-regler/slag.

§ 25.

Medlem får under inga omständigheter bedriva egen verksamhet av något slag i Boxen utan skriftligt medgivande från styrelsen för CFF. På uppmaning skall medgivande kunna uppvisas. Underlåtelse att visa medgivande och/eller att bryta mot denna regel ska medföra omedelbar avstängning samt eventuellt få rättsliga följder.

§ 26.

Dessa villkor kommer att revideras och uppdateras årligen. Gällande villkor för avtalstiden är de som vid tidpunkten för medlemskapets ingående var aktuellt.